© Webtopp Norge 2001

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm. Uten særskilt avtale med webtopp Norge er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

All kopiering av innholdet på www.webtoppnorge.no er forbudt

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

 
© Webtopp Norge. 2001
The material on this web-site is subject to the rules of the Copyright Act. The material has been made available in order that you may view it on-screen. Unless otherwise specifically agreed with Webtopp Norge., any further reproduction or making available is only allowed as far as it is permitted by law or authorized through an agreement with the Norwegian Reproduction Rights Organisation Kopinor, or similar organisations in other countries (http://www.ifrro.org).
Utilization in violence of law or agreement may carry liability for damages and may incur prosecution resulting in fines or imprisonment.